Kỹ Lân Dũng Mãnh phong thủy

Kỹ Lân Dũng Mãnh phong thủy

"Trong triết học phương Đông, Kỳ Lân được ví như biểu tượng của người quân tử, vừa nhân hậu lại vừa dũng mãnh, trí tuệ hơn người. Kỳ Lân chỉ linh ứng với bậc hiền tài quân tử. Nếu...

Kỹ Lân Dũng Mãnh phong thủy

Kỹ Lân Dũng Mãnh phong thủy

Kỹ Lân Dũng Mãnh phong thủy

"Trong triết học phương Đông, Kỳ Lân được ví như biểu tượng của người quân tử, vừa nhân hậu lại vừa dũng mãnh, trí tuệ hơn người. Kỳ Lân chỉ linh ứng với bậc hiền tài quân tử. Nếu chủ nhân là người nhân từ, Kỳ Lân sẽ hết lòng trung thành phò tá. "