Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền

Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền

Bồ Đề Lạt Ma là một biểu tượng vĩ đại cho đức hạnh, thanh cao của nhà Phật. Hình ảnh Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền luôn khiến người ta có cảm giác về sự an yên, thanh bình, rũ sạch những...

Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền

Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền

Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền

Bồ Đề Lạt Ma là một biểu tượng vĩ đại cho đức hạnh, thanh cao của nhà Phật. Hình ảnh Bồ Đề Lạt Ma ngồi thiền luôn khiến người ta có cảm giác về sự an yên, thanh bình, rũ sạch những điều xấu trong cuộc sống, hướng tới cái chân thiên mỹ để hoàn thiện bản thân...