Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan Cầu Lục Giác

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan Cầu Lục Giác

cũng lục giác cầu và sắc nét đậm, nhưng vẻ đẹp dịu dàng. Đắt tiền, được chia thành sáu dòng, sáu mặt, các đường thẳng và tinh tế quá trình chuyển đổi, nút, suối, squarer để bắt đầu...

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan Cầu Lục Giác

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan Cầu Lục Giác

Ấm Tử Sa dáng Tỉnh Lan Cầu Lục Giác

cũng lục giác cầu và sắc nét đậm, nhưng vẻ đẹp dịu dàng. Đắt tiền, được chia thành sáu dòng, sáu mặt, các đường thẳng và tinh tế quá trình chuyển đổi, nút, suối, squarer để bắt đầu chương trình, và đắt đỏ, vang điều phối tổng thể đã gây ra, dòng thực sự...